Przepisy żeglarskie cz. I

Zasady ruch żeglugowego:

 • Obowiązuje prawostronny ruch na drogach wodnych.
 • Statki włączające się do ruchu z bocznej drogi wodnej muszą zachować ostrożność i ustąpić innym jednostkom.
 • Nawracanie jest dozwolone tylko w miejscach które nie spowodują zagrożenia innym statkom i w miejscach odpowiednio szerokich.
 • Wyprzedzanie innych jednostek dozwolone jest tylko w miejscach gdzie szerokość drogi wodnej jest dostateczna do wykonania manewru.
 • Jednostki pływające idące kursem bezkolizyjnym nie powinny zmieniać kursu ani prędkości tak aby powstało ryzyko kolizji.
 • Jeżeli jeden ze statków musi ustąpić pierwszeństwa, to statek z pierszeństwem powinien zachować stały kurs i prędkość.
 • Zakaz: 
  • wchodzenia pomiędzy statki holujące się
  • żeglugi samospławem
  • wytwarzania fali
  • wleczenia kotwic/łańcóchów/lin

Pierwszeństwo na wodzie:

 • Na wodach śródlądowych łodzie wiosłowe ustępują pierwszeństwa jachtom o napędzie żaglowym.
 • Jachty o napędzie żaglowym mają pierwszeństwo przed statkami o napędzi motorowym.
 • Jacht żaglowe idący lewym halsem ustępuje drogi jachtowi płynącym prawym halsem
 • Jacht płynący ostro pod wiatr lewym halsem ma pierwszeństwo przed jachtem płynącym półwiatrem lewego halsu
 • Jeśli jachty żaglowe płynące tymi samymi halsami, jacht zawietrzny ma pierwszeństwo.
 • Jacht wyprzedzany ma pierwszeństwo przed wyprzedzającym.
 • Jachty o napędach motorowych obowiązuje zasada prawostronnego ruchu oraz zasada prawej ręki.

Przepisy lokalne na wodach śródlądowych:
Zbiór przepisów określający warunki ruchu i postoju statków na danym akwenie wynikający z jego charakteru i właściwości wydanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Znajdują się w nim przepisy o:
 • dostępności akwenu do uprawiania żeglugi
 • ograniczenia czasowe
 • ograniczenia w żegludze w zależności od warunków atmosferycznych
 • miejsca zakazu cumowania i kotwiczenia
 • zasady żeglugi w śluzach, kanałach i pod mostami
 • zasady holowania statków
 • strefy ciszy
 • zakazy ze względu na niebezpieczeństwo żeglugi

Prawo obowiązujące sternika:

 • dokonanie przed wypłynięciem wszystkich niezbędnych przygotowań aby zapewnić bezpieczną żeglugę
 • sprawdzić jacht pod względem technicznym
 • poinformować załogę o możliwych niebezpieczeństwach
 • prowadzić jacht w sposób bezpieczny
 • przestrzegać przepisów żeglugowych oraz lokalnych

Dokumenty jachtu śródlądowego:
 • dla statków powyżej 20m - świadectwo pomiaru
 • dla jachtów turystycznych i sportowych - dokument rejestracyjny
 • dla jachtów wypożyczonych - umowa czarteru jachtu

Ubezpieczenia:
 • CASCO - ochrona od uszkodzenia, zniszczenia, utraty na skutek wypadku żeglugowego lub na skutek działania siły wyższej w czasie żeglugi lub postoju, oraz kradzieży mienia
 • OC - ochrona kierownika jachtu żaglowego w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu w zakresie strat i szkód wyrządzonym osobom trzecim
 • NW - ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków dla prowadzących jacht i załogi
 • Ubezpieczenie od kradzieży rzeczy osobistych

Zasady postępowania w przypadku wypadku lub awarii:
 •  ratowanie ludzi i mienia
 • ograniczenie rozmiarów szkód
 • zabezpieczenie roszczeń osób trzecich
 • powiadomienie inspektora żeglugi śródlądowej i policji
 • powiadomienie ubezpieczyciela
 • sporządzenie notatki powypadkowej
  • data i miejsce wykonania notki
  • rodzaj i data wypadku
  • opis wypadku i miejsce zdarzenia
  • opis warunków meteorologicznych
  • komendy wydane przed/w czasie i po wypadku
  • nadane sygnały dźwiękowe
  • okoliczności wyjaśniające przyczyny wypadku
  • przyczyny i następstwa wypadku
  • dane osobowe załogi i świadków
  • podpisy świadków oraz uczestników zdarzenia